S.NO. KAYIT ESNASINDA GÖREVLİYE TESLİM EDİLECEK BELGELER
1 Lise diplomasının aslı
2 Diploma denklik belgesinin aslı (İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınır)
3

Pasaport (Aslı kontrol edilip fotokopisi alınıcak) (Türkiye’de kalış süresi aşılmamalı)

Yada Türkiye'de ikamet ediliyorsa oturma izin belgesi, kimlik belgesi v.b.

4 Sınıflara göre not dökümü (her yıla ait transkript belgesi ve Türkçe tercümesi)
5 Katkı payı ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu, (Birinci öğretime kayıt yaptıran mavi kartlılar ile lisenin tamamını yurtdışında bitiren Türk vatandaşları öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.) KATKI PAYLARI İLE İLGİLİ LİSTE "DUYURULAR" SEKMESİNDE BULUNMAKTADIR.
6 2 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,
7 Varsa, Türkçe yeterlik belgesi. Yoksa TÖMER'e kayıt olacak.
8 Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik belgesi,
9 Çift uyruklular için detaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği, (Belgede Türk vatandaşlığına alınma tarihi belirtilmelidir.)
10 TNKÜ Yerleştirme Belgesi (Online Başvuru sisteminden alınır.)
11 İlgili yıl ÖSYS kılavuzunda yer alan sağlık raporu vb. koşullara uygunluk aranır. 
12 Maddi yeterlilik belgesi (Kayıtlar sırasında doldurulacaktır)
13 Mavi kartlılar için mavi kart fotokopisi (aslı görülmek koşuluyla),
14 Kayıt taahhütnamesi (Taahhütnameyi indirmek için tıklayınız.)
 

1- Başvuru esnasında belirttiğiniz not ortalaması ile transkript ortalaması birbirine denk olmalı. Aksi takdirde kaydınız yapılmaz.

2- Online sisteme kayıt esnasında DİPLOMA, TRANSKRİPT, PASAPORT / KİMLİK BELGESİ, TAAHHÜTNAME belgelerinin yüklenmesi zorunludur. Bu belgelerden biri dahi eksik yüklenmiş ise adayın kaydı red edilir.

ÖNEMLİ: Lise Diplomasına denklik belgesi istenen öğrencilerin bu yıl alınan karar üzerine denklik belgeleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanıp gönderileceği için bir an önce il mili eğitim müdürlüğü denklik birimine başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt Yeri     : Öğrencilerimiz, kayıtlarını kazandıkları birimlerin öğrenci işleri bürolarında yaptıracaktır.

 

DOCUMENTS FOR REGISTRATION

1 Original copy of high school diploma

2 Original copy of diploma equivalency certificate (taken from Provincial Directorates of National Education or Turkish Foreign Representatives)

3 Passport (Original copy will be checked and a photocopy of it will be taken) (the residence time should not be exceeded in Turkey)

4 Detailed transcript (transcript for each year and its Turkish translation)

5 The bank receipt showing that the tuition fee has been paid to the relevant bank (Blue cardholders who enrol in primary education and Turkish citizens who complete the entire high school abroad will pay the tuition fee.) THE LIST RELATED TO CONTRIBUTIONS IS IN THE "ANNOUNCEMENTS" TAB.

6 2 passport-size photographs (4.5 x 6 cm) in color,

7 If available, Turkish proficiency certificate. Otherwise, student  will be registered at TÖMER.

8 Foreign language proficiency certificate, if any, of those applying to departments providing education in a foreign language,

9 Detailed identity register copy for dual nationals (Turkish citizenship date should be stated in the document.)

10 TNKU Placement Certificate (taken from the Online Application system.)

11 Health reports etc. in the relevant year's OSYS guide. Compliance with the conditions is obligatory.

12 Financial adequacy certificate (It can be filled during registration)

13 Blue card photocopy for blue card holders (on condition that the original is submitted)

 PS. The GPA you stated during the application and the transcript must be equal.  Otherwise, you will not be able to enrolled.

PS. DIPLOMA, TRANSCRIPT, PASSPORT / IDENTITY CERTIFICATE, COMMITMENT documents must be uploaded during registration to the online system. If even one of these documents is loaded incompletely, the registration of the candidate is rejected.

IMPORTANT NOTICE: Students who are required to have a certificate of equivalence for their High School Diploma must apply to the provincial directorate of education as soon as possible, as their equivalence documents will be approved and sent by the Ministry of National Education upon the decision taken this year.

Place of Registration: Registrations will be made in faculties and high schools departmant of student affairs.