TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ

KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen ve yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları dâhilinde başvuru yapacak adaylara uygulanacak hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Namık Kemal Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yüksek Öğretim Kurulu’nun yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili yönetmelik, genelge ve kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

 1. Birim: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine bağlı tüm fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
 2. K.K.T.C.: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
 3. Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,
 4. Senato: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,
 5. Yönetim Kurulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 6. Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü, ifade eder.
 7. Merkez: Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 8. Koordinatörlük: Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünü
 9. TÖMER: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanlar

MADDE 5- (1) Üniversitemizin yurtdışından öğrenci kabul edilecek ön lisans ve lisans programları ile bu programlara ayrılacak kontenjanlar ile bu kontenjanların ülkelere göre dağılımlarına ilişkin öneriler Merkez Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek Senato’nun onayına sunulur.

 1. Ülkelere ve programlara ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde dolmayan ve başvurusu olmayan kontenjanlar diğer program ve/veya ülke kontenjanına senato kararı ile eklenebilir.
 1. Kontenjanlara başvuru olmaması ve/veya yerleşen adayların kayıt olmaması neden ile boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.
 2. Mavi kartlı adaylara ayrılan kontenjanlar Birim kontenjanlarının yüzde 10’unu geçemez.

Başvuru

MADDE 6- (1) Başvuracak adaylar:

 1. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
 1. Yabancı uyruklu olanların,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.

      3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

 1. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını, K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine,
 1. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

 

 1. K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

b) Adaylardan;

 1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de

tamamlayanların,

 1. K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 2. a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç) 4)Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını

K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

Başvuru Takvimi, Tercih ve Yerleştirme İşlemleri

MADDE 7- (1) Başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıt takvimi Merkez Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek Senato’nun onayına sunulur.

 1. Başvuru takviminde belirtilen tarihlerde yapılan yerleştirme ve kayıt işlemlerinin sonucunda kontenjanların dolmaması durumunda boş kalan kontenjanlar için yapılacak tüm ek yerleştirme işlemleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.
 2. Üniversite Senatosu tarafından belirlenen, ülkelere ayrılarak ilan edilmiş kontenjanlara; usul ve esasları yine Üniversite Senatosunca belirlenen, ortaöğretim not ortalaması ile öğrenci kabul edilir. Ortaöğretim not ortalaması, transkripte yer alan her bir sınıfın ortalamasının toplamının lise öğrenim süresine bölünmesi ile elde edilir. Elde edilen ortalama başvuru sistemi tarafından 100’lük not sistemine çevrilir.
 3. Daha önce yükseköğretim kurumlarımızdan disiplin nedeniyle ilişkileri kesilen adaylar başvuramaz hükmü gereğince; bu durumda olanların başvurması, yerleştirilmesi veya kayıt olması halinde bütün hakları yok sayılır. Mezun olanların, mezuniyetleri ve diplomaları iptal edilir.
 4. Üniversitemiz kontenjanlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi, tamamen Üniversitemizin yetkisindedir. Üniversitemiz kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
 5. Adaylar, Senato kararına göre ilan edilen kontenjanlardan başvurma hakkı bulunduğu ve sıralamasını da belirttiği en fazla 3 (üç) adet tercih yapabilir.
 6. Herhangi bir programa yerleşen adaylar kayıt yapmasalar dahi sonraki süreçte yapılacak olan ek yerleştirme işlemlerine başvuramaz.

Yetki

MADDE 8- (1) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde Üniversitemizi seçmelerine imkân sağlamak üzere Ülkemizi ve Üniversitemizi tanıtıcı doküman ve katalog hazırlamak, yurtdışı eğitim fuarlarına katılmak ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Merkez bünyesinde yer alan “Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü” kurulmuştur.

(2)    Üniversitemiz lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin Türkçe düzeyi belirleme sınavı, Türkçesi yetersiz bulunanlara verilecek Türkçe eğitimi süreci TÖMER tarafından planlanıp yürütülür.

Değerlendirme ve yerleştirme

MADDE 9-

 1. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi yurtdışından öğrenci kabul kontenjanına başvuran adayların değerlendirilmesi, kabulü ve yerleştirme işlemleri, Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
 2. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Üniversitenin ilan edilmiş kontenjanlarına başvuran adayların; o kontenjan için belirlenen ülkelerin ortaöğretim not ortalamaları, en yüksek 100 (yüz) puan esas alınarak yüzlük sisteme çevrilir. Bu şekilde hesaplanan puanları, tercihleri ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınıp en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak değerlendirme ve yerleştirme işlemi gerçekleştirilir. Eşitlik halinde yaşı küçük olan, daha sonra ortaöğretimden yeni mezun olan tercih edilir.

 1. Bir programa yerleşen ve kayıt hakkı kazanan aday kayıt yaptırmasa dahi daha sonraki süreçte yapılacak olan ek yerleştirme işlemlerine başvuramaz.
 2. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri bu programların kendi esas ve usulleri gereğince yapılır.
 3. Kayıt esnasında veya diğer kontrollerde başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmaz.

Ücret ve maddi güvence

MADDE 10- (1)Yurt dışından Kabul Edilecek Öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin Cumhurbaşkanlığı kararları uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilerek karara bağlanır.

(2)    Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla, şart ve esasları Üniversitemizce belirlenecek maddi bir güvence miktarı ve/veya şekli belirlenerek adayın bunu sağlaması istenebilir.

Sonuçların açıklanması

MADDE 11 - (1)Yerleştirme sonuçları, Uluslararası Öğrenci Koordinötörlüğü web sayfasında (uok.nku.edu.tr) başvuru takviminde belirtilen tarihte en geç mesai saati sonunda ilan edilir.

Kayıt

MADDE 12- (1)Yapılan değerlendirme sonucu yerleştirilen ve kayıt hakkı kazanan adaylar, yapılacak ilan metnindeki esas ve usuller, kayıt tarihleri ve ilgili mevzuat gereğince üniversiteye kesin kaydını yaptırır.

(2) 18 yaş altındaki öğrenciler anne, baba veya yasal vasisi eşliğinde kayıtlarını yaptırabilir.

Eğitim ve öğretim dili

MADDE 13 - (1)Üniversitede eğitim ve öğretim dili Türkçe’ dir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan veya eğitiminde yabancı dil kullanılan programlara kayıt hakkı kazanmış olan öğrencilerin programın diline göre yabancı dil bilgilerinin seviyesi, yeterlilik ve düzey belirleme sınavıyla belirlenir.

Türkçe yeterlilik düzeyi

MADDE 14 - (1) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin öğrenime başlama zamanları, kayıttan sonra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenecek Türkçe düzey belirleme sınavında aldıkları sonuca göre belirlenir. Ancak Türkiye’deki liselerden mezun olan adaylar, Yunus Emre Enstitüsü ile diğer yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen Türkçe Yeterlilik Belgesine sahip olan adayların Türkçe düzeyleri yeterli sayılır ve Türkçe düzey belirleme sınavına girmeden öğrenime başlayabilirler.

 1. Türkçe düzey belirleme sınavı Avrupa Birliği Dil Portfolyosu (Avrupa Dil Portfolyosu) kriterlerine göre C1 düzeyinde yapılacak olup, aşağıdaki Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından hazırlanan denklik çizelgesi esas alınacaktır.

 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA DIŞ İLİŞKİLER MERKEZİ (DİLMER) DİL DÜZEYLERİ DENKLİK ÇİZELGESİ

 

Puan Aralığı (100

üzerinden

Düzeyler

Avrupa Birliği Dil Portfolyosuna Bağlı Oluşturulmuş Dil Düzeyleri

Öğrenim Görecekler İçin DİLMER Tarafından Kabul Edilen Yeterlilik Açıklamaları

0-25

Temel-1

A1

Türkçeleri yeterli değildir. Türkçe hazırlık eğitimine alınacaklardır. İzinli sayılacakları bir yılsonuna kadar Türkçe Öğrenmekle yükümlü tutulacaklar ve Türkçe öğrendiklerini kanıtladıktan sonra kaydedildikleri yükseköğretim kurumuna devam edebileceklerdir.

26-60

Temel-2

A2

Türkçeleri yeterli değildir. Türkçe hazırlık eğitimine alınacaklardır. İzinli sayılacakları bir yılsonuna kadar Türkçe Öğrenmekle yükümlü tutulacaklar ve Türkçe öğrendiklerini kanıtladıktan sonra kaydedildikleri yükseköğretim kurumuna devam edebileceklerdir.

61-65

Orta-1

B1

Türkçeleri gelişebilir. Yükseköğretim kurumundaki Öğrenimine başlayabilir, ancak Türkçe düzeyini yükseltmekle sorumlu tutulurlar.

 

66-80

Orta-2

B2

Türkçeleri gelişebilir. Yükseköğretim kurumundaki öğrenimine başlayabilir, ancak Türkçe düzeyini yükseltmekle sorumlu tutulurlar.

81-100

İleri

(Yüksek)

C1

Türkçeleri yeterlidir. Yükseköğretim kurumundaki öğrenimlerine hemen başlayabilirler.

 

 1. Kayıt olduktan sonra Türkçe düzeylerini 2 yıl içinde B1 veya üzerine çıkaramayan öğrencilerin ilişikleri kesilir.
 2. Türkçe düzeyleri B1 ve B2 seviyesinde olmak üzere eğitim-öğretime başlayan öğrencilerin Türkçe düzeylerini mezun olmadan önce C1 seviyesine çıkarmaları gerekir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel hükümler

MADDE 15 - (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlem ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 - (1) Bu yönergenin kapsamında olduğu halde, hakkında hüküm bulunmayan hususlarda Üniversite Senatosu; ilgili Kanun, Yönetmelik, Yükseköğretim Genel Kurul Kararları, Yükseköğretim Kurulu Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esas ve Usuller ve bu Yönerge hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile gerekli düzenlemeler yapabilir. Ayrıca Üniversite Senatosu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 17 - (1) 19/04/2019 tarihli Senato Kararı ile kabul edilen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 - (1) Bu Yönerge, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.