T.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

DIŞ İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

 

 

 

I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1. Bu yönergenin amacı ve kapsamı Namık Kemal Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü’nün kuruluş ve görevleriyle ilgili konuları, Yükseköğretim Kurulu tarafından fakülte/ konservatuar/ yüksekokul/meslek yüksekokullarının bölüm/programlarına ayrılan uluslararası öğrenci kontenjanları esas alınarak Namık Kemal Üniversitesine yapılacak başvurular ile kayıt ve kabul koşullarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2. Bu yönerge, Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti burslusu, kendi imkânları ya da ikili antlaşmalar çerçevesinde gelen ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören I. ve II. öğretim öğrencilerinin oryantasyonu, idari, eğitim- öğretim, sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili ihtiyaçlarının karşılanması ve bu alanlarda yaşadıkları sorunların çözülmesi amacıyla verilecek danışmanlık hizmeti çalışmalarının amaç, ilke ve yöntemlerini ve Ön Lisans ve Lisans programlarına Uluslararası öğrenci adaylarının başvuru, kayıt ve kabul koşullarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3. Bu yönerge 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Namık Kemal Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yüksek Öğretim Kurulu’nun yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili yönetmelik, genelge ve kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

a) 14/10/1983 tarih ve 2922 sayılı Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanuna,

b) 30/04/1985 tarih ve 18740 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğe,

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17/03/2010 tarihli Genel Kurul Kararına,

d) 11/04/2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6287 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4. Bu yönergede geçen:

a)    Üniversite: Namık Kemal Üniversitesi’ni

b)     Senato: Namık Kemal Üniversitesi Senatosu’nu

c)    Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörü’nü

d)    Koordinatörlük: Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü’nü

e)    Birim: Uluslararası öğrencilerin eğitim aldıkları ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının bağlı bulunduğu Dekanlık, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü Müdürlüğü’nü

f)     Koordinatör: Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörü ’nü

g)    Birim Koordinatörü: Koordinatörlüğün Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitülerdeki öğretim elamanı temsilcisini

h)    Komisyon: Uluslararası Öğrenci Komisyonunu

i)     Uluslararası Öğrenci: Namık Kemal Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencileri

j)     Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerde öğrenim gören ve uluslararası öğrenciler arasından komisyon tarafından seçilen öğrenciyi ifade etmektedir.

k)    NKÜYÖS : Namık Kemal Üniversitesi Yabancı Öğrenci Seçme Sınavını

l)     ÖSYM : T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini

m)  TÖMER : Türkçe Dil Öğretimi Merkezlerini

n)    Uluslararası Aday Öğrenci: Bu yönergede belirtilen başvuru özelliklerini taşıyan ve başvuran öğrenciyi

o)    Uluslararası Öğrenci: Bu yönergede belirtilen koşullara göre kabul edilen öğrenciyi

p)    Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını

q)    Sürekli Eğitim Merkezi: Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünü  ifade eder.

 

II. BÖLÜM: ÇALIŞMA İLKELERİ

 

Madde 5. Koordinatörlük hizmetleri aşağıdaki ilkeler doğrultusunda planlanır ve yürütülür.

a) Koordinatörlük hizmetlerine ilişkin esaslar, Koordinatörlük ve birimler tarafından ortaklaşa belirlenir.

b) İdari hizmetler, Yüksek Öğretim ve Namık Kemal Üniversitesi kanun, yönetmelik ve yönergeleri çerçevesinde öğrencilerin eğitim alanı ve düzeyine uygun olarak Koordinatörlük ve ilgili idari birimler tarafından yürütülür.

c) Eğitim-öğretim etkinlikleri, ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde, öğrencilerin öğretim alanı ve düzeyi esas alınarak, Koordinatörlük ve birim yetkililerinin iş birliği ile yürütülür.

d) Sosyal ve kültürel etkinliklerin, uluslararası öğrencilerin ülkelerinin sosyal, kültürel ve ekonomik statüleri dikkate alınarak planlanması, gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi Üniversite’nin ilgili birimleri ile birlikte yürütülür.

 

 

III. BÖLÜM: GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

Madde 6- Uluslararası öğrencilere yönelik hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sürecinde birimler ile görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirlendiği şekildedir.

Uluslararası Öğrenci Komisyonu

Madde 7. Koordinatör, enstitülerin, fakültelerin ve yüksekokulların birim koordinatörlerinden seçilen üç üye, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü, NKÜ Sürekli Eğitim Merkezi müdürü, NKÜ TÖMER müdüründen oluşur. Komisyon Koordinatör başkanlığında toplanır. Rektör veya görevlendirdiği Rektör Yardımcısı toplantıya katıldığı durumlarda Komisyona başkanlık eder.

Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Uluslararası öğrenciler arasından öğrenci temsilcisi/temsilcilerini belirler. Öğrenci temsilcilerinin sayısı, niteliği ve görev süresi komisyon tarafından belirlenir.

b) Uluslararası öğrencilerin uyum, barınma, sosyal yaşam ile ilgili karşılaşabilecekleri sorunların çözümü konusunda Üniversite’nin birimleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak çalışır.

c) Uluslararası öğrenciler ile ilgili eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel etkinliklerin başarılı ve verimli bir biçimde planlanmasını, yürütülmesini ve denetimini sağlar.

d) Yönetici, akademik personel ve öğrenci iletişim ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi için her yıl belirli zamanlarda toplantılar düzenler.

e) Koordinatörlüğün yıllık raporlarının hazırlanmasına katkıda bulunur.

f) Komisyon bu görevleri yaparken Rektör’ün onayı ile Üniversite dâhilinde alt komisyonlar kurup, belli konularda görevlendirebilir.

 

Toplantı

Madde 8. Toplantı ilke ve esasları;

a) Komisyon, ilan edilen takvimde belirtilen zamanlarda (en az öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere iki defa) gündemli olarak toplanır. Gerekli görülen hallerde ek toplantılar yapılabilir.

b) Üyeler toplantılara iştirak etmekle yükümlüdürler. Üye sayısının yarısından bir fazlası toplantı yeter sayısıdır.

c) Komisyon, kararlarını oy çokluğu esasına göre verir.

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü

Madde 9. Koordinatörlük, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezine doğrudan bağlı bir birim olarak faaliyetlerini yürütür.

Koordinatörlüğün görev, yetki, sorumluluk ve faaliyet alanları:

a) Üniversite kayıtları sırasında öğrencilere yardımcı olmak,

b) Komisyon üyeleri, birim koordinatörleri ve öğrenci temsilcisi/temsilcilerinin de katılımıyla, gerek görüldüğünde tüm öğrencilerin de davet edildiği, olağan toplantılar yapmak;

c) Her öğretim yılı başında tanışma toplantıları ile öğretim yılı sonunda yılın değerlendirilmesi amaçlı toplantılar yapmak,

d) Öğrencilerin lisandan kaynaklanan sorunlarını çözmek ve akademik başarılarını yükseltmek amacıyla konu ile ilgili birimler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,

e) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversite’mize ve Şehrimize uyumunu kolaylaştırmak amacıyla çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu çalışmalar için üniversitenin ilgili birimleri ile bağlantıya geçerek onların da katkılarını sağlamak;

f) Öğrencilerin burs, sosyal yardım, barınma, sağlık vb. konulardaki ihtiyaçlarını belirlemek ve bunları karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak,

g) Öğrenci topluluklarının temsilcileri ile öğrencileri buluşturarak yetenek ve ilgi alanları doğrultusunda öğrencilerin topluluklara dâhil edilmesine yardımcı olmak,

h) Öğrencilerin ülkelerinin özel günlerinde kutlama veya anma toplantıları düzenlemelerine yardımcı olmak,

ı) Koordinatörlük etkinliklerini ve öğrenciler ile ilgili her türlü duyuruyu Koordinatörlük web adresinde yayınlamak, gerekli bilgileri içeren broşürleri ve kitapçıkları hazırlamak,

j) Yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler arasında sağlam temellere dayalı dostluk ve iş birliğinin kurulmasına yönelik etkinlikler düzenlemek;

 

Birim Koordinatörleri

Madde 10. Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilerle ilgili yönergede tanımlanan işlemleri gerçekleştirmek üzere birimler tarafından atanır. Tek diploma veren fakültelerde bir birim koordinatörü, bölüm başına diploma veren fakültelerde her bölümden birer bölüm koordinatörü, meslek yüksek okulları ve enstitülerden ise ilgili müdür veya müdür yardımcısı birim koordinatörü olarak atanır.

Görev ve sorumlulukları;

a) Uluslararası öğrencilerin idari, eğitim ve öğretimle ilgili problemlerinin belirlenmesi ve çözümünde bağlı olduğu birimin yönetimine ve Koordinatörlüğe yardımcı olur.

b) Öğrencilerle Koordinatörlük arasında iletişim ve iş birliğinin sağlanmasında görev üstlenir.

c) İhtiyaç duyulması halinde komisyon toplantılarına katılır.

 

Yıllık rapor

Madde 11. Öğretim yılı sonunda Koordinatörlük o yıl Üniversite’de uluslararası öğrenciler ile ilgili gerçekleştirilen bütün faaliyetleri rapor haline getirir.

IV. BÖLÜM: ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Başvuru Koşulları, Başvuru Esasları, Başvuru için Gerekli Belgeler, Kontenjanlar, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim Koşulları, Kayıtlar ve Eğitim-Öğretime Başlama

 

Başvuru Koşulları

Madde 12. (1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;


a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)


c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

d) 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine,

e) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

f) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de lise eğitimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilecektir.

(2) Adaylardan,

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup orta (lise) öğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

b) KKTC uyruklu olanların (lise eğitiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),


c) Doğumla ilk uyruğu Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyrukluların, (lise eğitiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / lise eğitiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),


d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (lise eğitiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Esasları

Madde 13. (1) Başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuruda istenecek belgeler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan kontenjanlar, akademik takvimde belirlenen tarihlerde Üniversite Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü web sayfasında ilan edilir.

 (2) Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne Üniversite web sayfasından çevrimiçi (online) olarak yapılır.

(3) Gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz.

(4) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(5) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Bu durumun eğitim-öğretim yılı başlamadan tespiti halinde, bu adayların yerine yedek listeden adayların kaydı yapılır. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

Namık Kemal Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (NKÜYÖS)

Madde 14. (1) NKÜ Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (NKÜYÖS) her yıl Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından belirlenen akademik takvimde çerçevesinde yapılır.

(2) Başvuruların alınması, sınava girecek adayların listesinin oluşturulması, sınavın değerlendirilmesi, tercih alma ve yerleştirme işlemleri Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından, soru bankasının hazırlanması, sınav kitapçığının düzenlenmesi, başvuru ücreti tahsili, sınav salonlarının ve gözetmenlerin belirlenmesi ve sınav giderlerinin karşılanması işlemleri Sürekli Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilir. Yerleşen öğrencilerin kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.

(3) NKÜYÖS, Temel Öğrenme Becerileri Testi ve Türkçe Testi olmak üzere 2 ayrı testten oluşur. Temel Öğrenme Becerileri Testi Genel Yetenek, Matematik ve Geometri alanlarından oluşan 80 soruluk bir testtir. Soru dağılımı genel yetenek 40, matematik 30, geometri 10 şeklindedir. Türkçe Testi, adayların Türkçe düzeyini ölçen 50 sorudan oluşan bir testtir.

 (5) NKÜYÖS Sonuç Belgesi sınav tarihini izleyen 1 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

(6) NKÜYÖS Sınav ücreti Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

(7) NKÜYÖS sınav sonucu Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü web sitesinde duyurulur.

(8) Sınav sonuçlarına itiraz süresi; sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç (3) iş günü içinde yapılır. İtirazlar, ilgili sınav komisyonu tarafından karara bağlanır. Sınav sonuçlarına itirazlar yazılı olarak veya uok@nku.edu.tr adresine e-posta yolu ile yapılır.

Özel yetenek sınavı

Madde 15. (1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programları tercih edecek adayların NKÜYÖS’e girmeleri zorunludur.

(2) NKÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanan adayların listesini ilgili Birimlere gönderir. Bu öğrencilerin Özel Yetenek Programlarına yerleştirilmesi Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre yapılır.

(3) Özel Yetenek Sınavları akademik takvime göre Rektörlük tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

(4) Birim Yönetim Kurulu programların özel yetenek sınavı jürilerini belirleyerek sınavı uygular. Özel Yetenek Sınavı sonuçları Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

(5) Birimler, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlar için ilan edilmiş olan yurt dışı öğrenci kontenjanları kadar asil ve yedek öğrenci listesini NKÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne sunar.

(6) Özel yetenek sınavına katılmayan aday, Özel Yetenek Programında öğrenci olma hakkını kaybeder.

 

Kontenjanlar

Madde 16. (1) Uluslararası öğrenci kabul edecek birimlerin ön lisans ve lisans düzeyindeki birinci öğretim ve ikinci öğretim programlarına ayrılacak kontenjanlar ile varsa özel koşullar Senato kararıyla belirlenir.

 

(2) Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar YÖK’e bildirilir.

 

(3) Uluslararası öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjanı tercih eden olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde boş kalan kontenjanlar, Senato kararıyla diğer bölüm /program kontenjanlarına aktarılabilir dolmayan ya da tercih edilmeyen kontenjanlar, Üniversitenin talebi halinde, YÖK onayı ile Üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebilir.

 

 (4) Kontenjanlar Üniversitenin Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün web sayfasında yayımlanır.

 

Tercihlerin Yapılması

Madde 17.-

(1) Programlara yerleşmek için, NKÜYÖS’ten en az 30 puan alanlar adaylar tercih yapabilir.

(2) Adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tercih yapar. Süresi içinde tercih yapmayan adayın yerleştirme işlemleri yapılmaz.

(3)Adaylar, Namık Kemal Üniversitesinde yerleşmek istediği diploma veren programlardan en fazla beş tanesini tercih edebilir.

 

Tercihlerin Değerlendirilmesi

Madde 18.- Yurtdışı öğrenci kontenjanına başvuran adayların tercihlerinin değerlendirilmesi;

(1) Üniversite tarafından yapılan NKÜYÖS sonucuna göre yapılır. Puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanarak adayların tercihleri doğrultusunda sistem üzerinden yerleştirme işlemi yapılır.

(2) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi sağlamaz.

(3) Başvuru koşullarını taşımayan adayların tercihleri değerlendirmeye alınmaz.

(4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversitemizce yapılacak Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmekte olup, başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte veya yüksekokul özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır.

 

Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması ve Kayıt

Madde 19.- (1)

a)Yerleştirme sonuçları Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü web sayfasında tebliğ niteliğinde kesin kayıt süresi sonuna kadar duyurulur. Kesin kayıtlar bu duyuru esas alınarak yapılır.

b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu düzenlenir.

c) Kesin kayıtlardan sonra, boş kalan kontenjanlar için yeniden başvuru alınır. Herhangi bir programa yerleşen adaylar kayıt yaptırmasalar dahi ek yerleştirmede tercih yapamazlar. Yeniden yerleştirilen ve kayıt yaptıran adayların tespit edilmesi halinde, kesin kaydını yaptırmış olsa dahi, yeni yerleştirme ve yeni kayıt işlemi iptal edilir.

d) Kayıtlar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünce, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

e) Yerleştirmede esas alınan NKÜYÖS puanlarının eşit olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

 

Madde 20.- (1) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

a)    Lise diplomasının veya lise düzeyindeki öğrenim belgesinin aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi,

b)     Diploma denklik belgesinin aslı,(İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınır)

c)    Öğrenim vizesi alınmış pasaport.

d)    Katkı payı ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

e)    2 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

f)     Varsa, Türkçe yeterlik belgesi.

g)    Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik belgesi,

h)    Mavi kartlılar için mavi kart fotokopisi (aslı görülmek koşuluyla),

i)     Çift uyruklular için detaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği,

j)     NKUYÖS veya diğer sınav sonuç belgesinin aslı,

k)     İlgili yıl ÖSYS kılavuzunda yer alan sağlık raporu vb. koşullara uygunluk aranır. 

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri

Madde 21. (1) Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu öğrenciler;

a) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla (YU Numarası vb.),

b) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri en geç 15 gün içinde Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne bildirmekle,

c) Öğrenim süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet makamlarından yenisini almakla,

d) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,

e) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştirmeleri durumunda, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları gerekse nakledildikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmekle, yükümlüdürler.

 

Türkçe Yeterlik Düzeyleri

Madde 22. (1) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmiştir:

C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 yapmak zorundadır.

B1 Düzeyi: Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır.

A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı 1 (bir) yıl sonunda Türkçe öğrenmekle yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir; ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır.

A1 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı 1 (bir) yıl sonunda Türkçe öğrenmekle yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir ancak, mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır.

(2) Başvuran adaylar, Türkçe bilgi düzeylerini belgelendirmek zorundadır. Ancak bu belgeyi sunamayan adayların Türkçe yeterlik düzeyleri, TÖMER tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir.

(3)Türkçe yeterlik düzeyleri B2, B1, A2 ve A1 düzeyinde olan adaylar için Merkez tarafından Türkçe Yeterlik Sınavı düzenlenir. Yeterlik sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavdan başarısız olan öğrenciler ile Türkçe seviyesini yükseltmekle yükümlü olan öğrenciler Merkez tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına katılabilirler. Türkçe Kursuna ilişkin eğitim programı eğitim-öğretim yılı başlamadan önce web sayfasında ilan edilir. Bu kursu tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olanlara Türkçe dil düzeyini belirten sertifika verilir.

(4)Türkçe yeterlik düzeyi A2 ve A1 olanlar ile Merkez tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenciler, Merkez tarafından düzenlenecek olan Türkçe kurslarına katılabilecekleri gibi, diğer yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen Türkçe Kurslarına katılmak üzere bir yıl izinli sayılmaları ile ilgili istekleri ilgili Yönetim Kurullarınca karara bağlanır. Bir yılın sonunda C1, B2 ve B1 düzeyi Türkçe yeterlik belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne ibraz ederler. Bu öğrencilerden bir yıl sonunda C1, B2 veya B1 düzeyi Türkçe yeterlik belgesini sunamayan veya Merkez tarafından düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olamayanlar ilgili programın 1. Sınıfına kayıt olamazlar.

 

Sağlık Giderleri

Madde 23. (1) Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat etmeleri halinde, genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabilir.

 

Katkı Payı Öğrenim Ücreti

Madde 24. (1)Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulu Kararlarına uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 25.  Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Üniversite’nin bağlı olduğu esas ve usul hükümleri ile genel hükümler uygulanır.

 

IV. BÖLÜM: YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Madde 26. (1)09.01.2014 tarih ve 01/25 sayılı senato kararıyla kabul edilmiş “Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yurt dışından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi yürülükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 27.   Bu yönerge Namık Kemal Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28. Bu yönerge hükümlerini, Namık KemalÜniversitesi Rektörü yürütür.