ÖĞRENCİ İKAMET İŞLEMLERİ İLK BAŞVURU SÜRECİ VİDEO GÖSTERİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

2020-2021 İkamet Başvuru Belgeleri Teslimi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü ile Üniversitemize kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin “İkamet İzni Müracaatları” için getirmeleri gereken belgeler "Tebliğ Tebellüğ" belgesinde belirtilen tarihlerde Tekirdağ Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne öğrenci tarafından teslim edilecektir.

Yeni İkamet İzin Başvurusu evrak teslimi yapacak öğrencilerimiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Uluslararası Öğrenci Ofisi'nde görevli personele evraklarını getirmeleri gerekmektedir. 

Türkiye'ye giriş, Türkiye'de kalış ve Türkiye'den çıkışlar ile ilgili konularda "Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER)" 157 numaralı telefonu arayarak, e-İkamet başvuru sürecine ilişkin www.goc.gov.tr adresinde yer alan videolu anlatımlardan faydalanabilirsiniz.

İstenilen belgeler;
 

1-     E-İkametten alınan başvuru formu;

 Açıklama: Bu form e-İkamet sistemi üzerinden  sistem tarafından oluşturulur. Formun çıktısı alınıp yabancı uyruklu öğrenci tarafından imzalanmalıdır. https://e-ikamet.goc.gov.tr

 

2-     Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi;

 Açıklama: Talep edilen ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport yada pasaport yerine geçen belgeye sahip olunmalıdır. Belgelerin teslim edildiği esnada pasaportun aslı ibraz edilmelidir. Kişisel bilgilerinin yer aldığı sayfa olan pasaportunun ön yüzünün, pasaportun giriş-çıkış mührünün bulunduğu sayfanın fotokopisi getirilmelidir.

   

3-     Dört (4) adet fotoğraf;

 Açıklama: Fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.

 
4-     Sağlık sigortası;

 Açılama: Aşağıda belirtilen sağlık sigortası türlerinden yalnız birinin ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

a)      İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı belge veya imzalı ve kaşeli / mühürlü belge;

b)     Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı provizyon belgesi veya imzalı ve kaşeli / mühürlü provizyon belgesi;

c)      Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı belge veya imzalı ve kaşeli / mühürlü belge. (5510 sayılı Kanuna göre yabancı öğrenciler kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları halinde Genel Sağlık Sigortası kapsamına girebilmektedir.)

d)     Özel Sağlık Sigortası: Özel sağlık sigortalarında  “İşbu poliçe 10/05/2016 tarihli ve 16/2016 sayılı vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır” ibaresi bulunmalıdır.

 

5-     Öğrenci belgesi;

 Açıklama: Kayıt yaptırdığınız Fakülte/Yüksekokul/MYO öğrenci işlerinden alabilirsiniz.

 

6-     Adres bilgilerini gösteren belge;

Açıklama: Adres bilgilerine dair; yabancı uyruklu öğrencinin ülkemizde kaldığı yere ilişkin (kira, yurt, pansiyon, vb.) bir belge ibraz etmesi ve bu belgede o adreste kalınıyor olduğunun açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. (Örneğin; yabancı uyruklu öğrenci yurtta kalıyorsa yurt yönetiminden alacağı imzalı/kaşeli belge, kiracı olarak kalıyorsa noter onaylı kira sözleşmesi, yakının yanında kalıyorsa yanında kaldığı kişi/kişiler tarafından noter huzurunda düzenlenecek taahhütname belgesi yada bu sayılanların dışında başka bir yerde /şekilde kalınıyorsa bu durumu gösterir bir belge ibraz edilmesi gerekmektedir.)

 

7-     İkamet izni belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz;

Açıklama: Yabancı uyruklu öğrenci bu bedeli yetkilendirilmiş maliye veznelerine veya yetkilendirilmiş bankalara yatırarak düzenlenecek makbuzu başvuru formuna eklemelidir. 2021 yılı için ücret 72 TL olarak belirlenmiş idi.

8-     Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük olması halinde;

 a)      Muvafakatname : Anne ve babasının yabancının Türkiye’de öğrenim görmesine ve yaşamasına izin vermesi ve bunun içinde ülkesindeki yetkili merciler tarafından düzenlenmiş muvafakatname belgesinin bulunması gerekmektedir. Ancak; anne ve babasının ülkemizde yasal olarak bulunması halinde bu belge ayrıca talep edilmeyecektir.)

b)     Doğum belgesi: Yabancının geçerli bir kimlik/pasaport belgesinden anne veya babasının tespitinin sağlanamaması durumunda yabancıdan istenilecek belgedir.

c)      Muvafakatname ve doğum belgesinin “apostil şerhli” olması gerekmektedir.

Muvafakatname ve doğum belgesi için bazı önemli hususlar belirlenmiştir. Onaya Tabi olan bu belgelere ilişkin olarak belgenin "Apostil Şerhli" olması gerekmektedir. Apotil şerhli belgelerde belgenin aslı noter tasdikli türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır.

 

Submission of 2020-2021 Residence Application Documents

The documents required for "Residence Permit Applications" from students who enrol in our University via the Student Admission from  Abroad  in 2020-2021 Academic Year will be submitted by the student to the Tekirdağ Governorship Provincial Directorate of Immigration on the dates specified in the "Document of Notification and Service".

Students who will submit documents for a new residence permit application are required to bring their documents to the staff of the International Student Office of the Directorate of Foreign Relations Application and Research Center of Tekirdağ Namık Kemal University.

You can be informed about entering Turkey, stay and departure and issues related to Turkey by calling 157 phone number  of Turkey's "Foreigners Contact Center ". Moreover, for e-residence, you can benefit from www.goc.gov.tr  where you can find a video of explanation regarding the application process.

Required documents;

1- Application form that is taken from E-Residence;

 Description: This form is created by the system over the e-Residence system. The form must be printed out and signed by the foreign student. https://e-ikamet.goc.gov.tr

2- Photocopy of the passport or the document substituting the passport;

 Explanation: You must have a passport or a passport substitute document for a period of sixty days longer than the requested residence permit. The original passport must be submitted at the time of submission of the documents. A photocopy of the front side of the passport, which is the page with personal information, and the page with the entry-exit stamp of the passport must be brought 

3- Four (4) photographs;

 Description: Photographs must be taken within the last 6 months,with a white background and biometric.

4- Health insurance;

 Disclosure: It will be sufficient to submit only one of the health insurance types listed below.

a) Bilateral social security agreements covered by social security units received from provinces that benefit from health services in Turkey or e-signed document signed and stamped / sealed documents;

b) E-signed provisioning document or signed and stamped / sealed provision document obtained from Social Security Institution;

c) E-signed document or signed and stamped / sealed document regarding the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder. (According to the Law No. 5510, foreign students can be covered by the General Health Insurance if they apply within 3 months from the date of registration.)

d) Private Health Insurance: In private health insurances, the phrase "This policy covers the minimum coverage structure specified in the circular on private health insurances to be taken out in visa and residence permit requests dated 10/05/2016 and numbered 16/2016".

5- Student certificate;

 Explanation: You can get from the Faculty / School / Vocational School student affairs you have registered.

6- Document submitting address information;

Explanation: Regarding address information; The foreign student must submit a document regarding the place of stay (rent, dormitory, hostel, etc.) in our country and it must be clear and understandable that he / she is staying at that address. (For example; if a foreign student is staying in the dormitory, a signed / stamped document from the dormitory management, a notary approved lease contract if he is staying as a tenant, a letter of undertaking to be issued before a notary public by the person (s) he stays with his relative or if he is staying in a place / way other than these. A document submission required.)

7- The receipt showing that the residence permit document fee has been paid;

Explanation: The foreign student must deposit this fee to the authorized fiscal cashiers or to the authorized banks and add the receipt to the application form. The fee for 2021 was determined as 72 TL.

8- If the applicant is under 18 years old;

 a) Your consent: It is obligatory to have a consent document regulated by the authorities in foreigner's country  declaring his/her mother and father allow them to live and study in Turkey However; If his parents are legally present in our country, this document will not be requested separately.

b) Birth certificate: It is the document requested from the foreigner in case the foreigner's mother or father cannot be determined from a valid identity / passport document.

c) The consent letter and birth certificate must have "apostille".

Some important issues have been determined for the consent and birth certificate. Regarding these documents that are subject to approval, the document must have "Apostille Annotation". In documents with apostille annotation, the original of the document is accepted and processed together with a notarized Turkish translation.